Programy edukacyjne
Program „Znajdź właściwe rozwiązanie” PDF Drukuj Email

Program stanowi 3 ogniwo w cyklu programów antytytoniowych. Adresowany jest
do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum – w tym okresie gwałtownie wzrasta liczba dzieci  i młodzieży próbujących po raz pierwszych zapalić papierosa

 

Program może być realizowany przez nauczycieli, pedagogów, a także przygotowanych liderów młodzieżowych. Prowadzanie zajęć programowych
z udziałem liderów zalecane jest w klasach gimnazjalnych.

 

W pierwszym rozdziale poradnika omówiono przebieg procesu uzależnienia
od nikotyny, psychospołeczne czynniki ryzyka inicjacji palenia tytoniu i ogólne zalecenia programowe.

 

Drugi rozdział zawiera propozycje zajęć warsztatowych, w których położono główny nacisk na uczenie rozpoznawania sytuacji usposabiających do podjęcia palenia,
a przede wszystkim na rozwijanie umiejętności radzenia sobie z okolicznościami zwiększającymi ryzyko palenia tytoniu.

 

Cel główny: zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum

 

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości palenia tytoniu
 • Kształtowanie umiejętności dbania  o zdrowie własne i swoich bliskich
 • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem biernego 
  i czynnego palenia

 

Struktura programu:

 

5 zajęć warsztatowych:

 1. Poznajmy się bliżej
 2. Laboratorium ciała
 3. Naucz się mówić „nie”
 4. Znajdź właściwe rozwiązanie
 5. Uwierz w siebie

 

 

Do pobrania:

Poprawiony: poniedziałek, 27 października 2014 10:43
 
Program edukacji antytytoniowej pn. „Nie pal przy mnie, proszę” PDF Drukuj Email

Program edukacji antytytoniowej pn. „Nie pal przy mnie, proszę”

 

Według danych z 2013 r. w Polsce 27% mężczyzn i 22% kobiet zmusza dzieci
do biernego wdychania dymu tytoniowego.

 

Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie, w którym palenie papierosów jest normą!

 

Założenia programu:

 • skierowany do dzieci z klas I-III szkoły podstawowej
 • stanowi 2 ogniwo w cyklu programów antynikotynowych
 • proponuje realizację metodami aktywizującymi, dostosowanymi do wieku
  i możliwości dzieci
 • podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych.
 • proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
 • w programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci).
 • ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie
  u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

 

Cel główny: zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu

Cele szczegółowe:

 

 • uporządkowanie i poszerzenie informacji  nt. zdrowia
 • kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
 • uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
 • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

Metodyka programu:

 

W zajęciach warsztatowych stosuje się:

 • metody aktywizujące, np.:

•    burza mózgów,

•    „narysuj i napisz” – diagnoza wiedzy,

•    ćwiczenia oddechowe,

•    wierszyk – postać wiewiórki Wiki,

•    krzyżówka,

•    układanka o wiewiórce,

•    znaczki „Nie pal przy mnie, proszę”,

•    wizualizacja,

•    drama.

 

 • pracę w małych grupach polegającą na współpracy − dzieci prowadzą dialogi, konfrontują wiedzę.
 • nauczyciel odgrywa rolę doradcy i koordynatora wspierającego dzieci, a nie osoby kontrolującej.
 • czas przeznaczony na realizację zajęć antytytoniowych wynosi łącznie siedem jednostek lekcyjnych.
 • jeżeli zajęcia warsztatowe nie mogą być zrealizowane w cyklu, autorzy sugerują również wykorzystanie pewnych modułów w ramach tematycznych zintegrowanych zajęć, w zależności od warunków i okoliczności.

 

Struktura programu: program składa się z 5 zajęć warsztatowych z uczniami:

 

 • Co to jest zdrowie (poszerzenie wiedzy o zdrowiu)
 • Od czego zależy nasze zdrowie (kształtowanie postaw odpowiedzialności
  za własne zdrowie)
 • Co i dlaczego szkodzi zdrowiu ( informacje o biernym paleniu)
 • Co zrobić, gdy  moje życie jest zagrożone
 • Nie pal przy mnie, proszę ( wykształcenie postawy asertywnej u dzieci)

 

Do pobrania:

Poprawiony: poniedziałek, 27 października 2014 10:44
 
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS – informacje dla koordynatorów PDF Drukuj Email

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”
– informacje dla koordynatorów przedszkolnych i szkolnych
realizujących program w roku szkolnym 2014/2015

Założenia programu:

 • ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego
 • program adresowany jest do dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, z udziałem rodziców i opiekunów
 • program stanowi pierwsze ogniwo  w cyklu programów  antytytoniowych
 • charakter profilaktyczny programu, ale przede wszystkim jego celem jest wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi
 • może być rozszerzony na środowisko lokalne

Cele główne programu:

 • wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy
 • zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają

w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń

Cele szczegółowe programu:

 • wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego
 • zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
 • zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów
 • zwiększenie wrażliwości dzieci  na miejsca, w których mogą być narażane na wdychanie dymu tytoniowego

Struktura programu:

 • A. Scenariusze zajęć dla dzieci

Zajęcia I. Wycieczka

Zajęcia II. Co i dlaczego dymi?

Zajęcia III. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

Zajęcia IV. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?

Zajęcia V. Jak unikać dymu papierosowego?

 • B. Scenariusze zajęć dla rodziców

1. Spotkanie I

2. Spotkanie II

Metody:

W przebiegu zajęć warsztatowych wykorzystano przede wszystkim metody aktywizujące, które mają umożliwić dzieciom zaangażowanie wszystkich zmysłów i podjęcie różnych form aktywności
w procesie zdobywania informacji i kształtowania umiejętności.

Materiały programowe (do pobrania):

poradnik metodyczny

plakat żródła dymów

mały plakat

kolorowanka dla dzieci

prezentacja nt. programu

prezentacja pn. „O paleniu raz jeszcze…”

 

Koordynator powiatowy programu:

Ewelina Kazaniecka

Kontakt:

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

tel. 56 6586246

 


Copyright © 2020 PSSE Toruń. Wszelkie prawa zastrzeżone.